UBND xã Gia Vân Công bố quyết định bầu cử trưởng thôn, và ngày bầu cử trưởng thôn.Ngày 26/6/2022 Bầu cử Trưởng thôn trong toàn xã..

Cập nhật: Thứ hai, 20/06/2022
QTXL Xem
1   107/QĐ - UBND Quyết định thành lập tổ bầu cử bầu trưởng thôn, thôn Trung Hoà nhiệm kỳ 2022 -2024 17/06/2022  

 

2   110/QĐ - UBND Quyết định thành lập tổ bầu cử bầu trưởng thôn, thôn Phù Long nhiệm kỳ 2022 -2024 17/06/2022  

 

3   109/QĐ - UBND Quyết định thành lập tổ bầu cử bầu trưởng thôn, thôn Tri Lễ nhiệm kỳ 2022 -2024 17/06/2022  

 

4   106/QĐ - UBND Quyết định thành lập tổ bầu cử bầu trưởng thôn, thôn Tập Ninh nhiệm kỳ 2022 -2024 17/06/2022  

 

5   111/QĐ - UBND Quyết định thành lập tổ bầu cử bầu trưởng thôn, thôn Bích Sơn nhiệm kỳ 2022 -2024 17/06/2022  

 

6   108/QĐ - UBND Quyết định thành lập tổ bầu cử bầu trưởng thôn, thôn Mai Trung nhiệm kỳ 2022 -2024 17/06/2022  

 

Bài viết khác