Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Tập huấn thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Cập nhật: Thứ hai, 29/06/2020

Tập huấn thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19 trên địa ban xã Gia Vân

Cập nhật: Thứ sáu, 08/05/2020

Hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19 trên địa ban xã Gia Vân