Chỉ đạo điều hành

Tuyên truyền phòng chống dịch COVID -19

Cập nhật: Thứ hai, 27/07/2020

Tuyên truyền phòng chống dịch COVID -19

Thông báo thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ Tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid 19

Cập nhật: Thứ tư, 29/04/2020

Thông báo thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ Tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid 19

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 CT-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống Covid 19

Cập nhật: Chủ nhật, 12/04/2020

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 CT-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống Covid 19

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung cấp bách trong phòng chống dịch Covid 19

Cập nhật: Thứ tư, 08/04/2020

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung cấp bách trong phòng chống dịch Covid 19-

công tác phòng chống dịch Covid 19

Cập nhật: Thứ hai, 30/03/2020

Công tác phòng chống dịch Covid 19

Công tác phòng, chống dịch Covid19

Cập nhật: Chủ nhật, 29/03/2020

Công tác phòng, chống dịch Covid19

Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid19

Cập nhật: Thứ sáu, 27/03/2020

Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid19

Hội nghị chỉ đạo công tác phòng chống Dịch COVI 19

Cập nhật: Chủ nhật, 08/03/2020

Hội nghị chỉ đạo công tác phòng chống Dịch COVI 19