Thủ tục hành chính
Thanh tra tthc/thanh-tra/thu-tuc-xu-ly-don-thu-tai-cap-xa-115.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/thu-tuc-tiep-cong-dan-tai-cap-xa-114.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/thu-tuc-giai-quyet-to-cao-tai-cap-xa-113.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/thu-tuc-giai-quyet-khieu-nai-lan-dau-tai-cap-xa-112.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/thu-tuc-thuc-hien-viec-giai-trinh-111.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/thu-tuc-tiep-nhan-yeu-cau-giai-trinh-110.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/thu-tuc-xac-minh-tai-san-thu-nhap-109.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/thu-tuc-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-108.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/thu-tuc-thuc-hien-viec-ke-khai-tai-san-thu-nhap-107.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-xet-tang-danh-hieu-lao-dong-tien-tien-106.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-cho-gia-dinh-105.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-ve-thanh-tich-dot-xuat-104.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-ve-thanh-tich-thi-dua-theo-dot-hoac-chuyen-de-103.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-ve-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-102.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-thong-bao-to-chuc-quyen-gop-trong-dia-ban-mot-xa-cua-co-so-tin-nguong-to-chuc-ton-giao-to-chuc-ton-giao-truc-thuoc-101.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-thong-bao-ve-viec-thay-doi-dia-diem-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung-100.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-de-nghi-thay-doi-dia-diem-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung-den-dia-ban-xa-khac-99.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-de-nghi-thay-doi-dia-diem-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung-trong-dia-ban-xa-98.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-dang-ky-thay-doi-nguoi-dai-dien-cua-nhom-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung-97.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-thong-bao-danh-muc-hoat-dong-ton-giao-bo-sung-doi-voi-to-chuc-co-dia-ban-hoat-dong-ton-giao-o-mot-xa-96.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-thong-bao-danh-muc-hoat-dong-ton-giao-doi-voi-to-chuc-co-dia-ban-hoat-dong-ton-giao-o-mot-xa-95.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-dang-ky-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung-94.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-dang-ky-bo-sung-hoat-dong-tin-nguong-93.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-tin-nguong-92.html
Y tế tthc/y-te/thu-tuc-xet-huong-chinh-sach-ho-tro-cho-doi-tuong-sinh-con-dung-chinh-sach-dan-so-91.html
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tthc/nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon/thu-tuc-nhan-ho-tro-dau-tu-xay-dung-phat-trien-thuy-loi-nho-thuy-loi-noi-dong-va-tuoi-tieu-tien-tien-tiet-kiem-nuoc-doi-voi-nguon-von-ho-tro-truc-tiep-ngan-sach-dia-phuong-va-nguon-von-hop-phap-khac-cua-dia-phuong-phan-bo-du-toan-cho-ubnd-cap-xa-thuc-hien-90.html
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tthc/nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon/xac-nhan-cua-ubnd-cap-xa-doi-voi-cay-canh-cay-bong-mat-cay-co-thu-co-nguon-goc-khai-thac-tu-vuon-trang-trai-cay-trong-phan-tan-cua-to-chuc-cay-co-nguon-goc-khai-thac-tu-rung-tu-nhien-rung-trong-tap-trung-vuon-nha-trang-trai-cay-phan-tan-cua-cong-dong-dan-cu-ho-gia-dinh-ca-nhan-89.html
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tthc/nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon/xac-nhan-cua-ubnd-cap-xa-doi-voi-lam-san-chua-qua-che-bien-co-nguon-goc-khai-thac-tu-rung-tu-nhien-88.html
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tthc/nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon/dang-ky-chuyen-doi-co-cau-cay-trong-tu-trong-lua-sang-trong-cay-hang-nam-hoac-trong-lua-ket-hop-nuoi-trong-thuy-san-tren-dat-trong-lua-87.html
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tthc/nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon/thu-tuc-xac-nhan-hoat-dong-dich-vu-bao-ve-thuc-vat-86.html
Giáo dục và Đào tạo tthc/giao-duc-va-dao-tao/thu-tuc-cho-phep-co-so-giao-duc-khac-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-tieu-hoc-85.html
Giáo dục và Đào tạo tthc/giao-duc-va-dao-tao/thu-tuc-giai-the-hoat-dong-nhom-tre-lop-mau-giao-doc-lap-theo-yeu-cau-cua-to-chuc-ca-nhan-de-nghi-thanh-lap-84.html
Giáo dục và Đào tạo tthc/giao-duc-va-dao-tao/thu-tuc-sap-nhap-chia-tach-nhom-tre-lop-mau-giao-doc-lap-83.html
Giáo dục và Đào tạo tthc/giao-duc-va-dao-tao/thu-tuc-cho-phep-nhom-tre-lop-mau-giao-doc-lap-hoat-dong-giao-duc-tro-lai-82.html
Giáo dục và Đào tạo tthc/giao-duc-va-dao-tao/thu-tuc-thanh-lap-nhom-tre-lop-mau-giao-doc-lap-81.html
Văn hóa tthc/van-hoa/thu-tuc-cong-nhan-cau-lac-bo-the-thao-co-so-80.html
Văn hóa tthc/van-hoa/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-thu-vien-tu-nhan-co-von-sach-ban-dau-tu-500-ban-den-duoi-1000-ban-79.html
Văn hóa tthc/van-hoa/thu-tuc-thong-bao-to-chuc-le-hoi-78.html
Văn hóa tthc/van-hoa/thu-tuc-tang-giay-khen-gia-dinh-van-hoa-77.html
Văn hóa tthc/van-hoa/thu-tuc-xet-tang-gia-dinh-van-hoa-hang-nam-76.html
Văn hóa tthc/van-hoa/thu-tuc-cong-nhan-gia-dinh-van-hoa-75.html
Kinh tế - Hạ tầng tthc/kinh-te-ha-tang/dang-ky-lai-phuong-tien-trong-truong-hop-chuyen-tu-co-quan-dang-ky-khac-sang-co-quan-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-74.html
Kinh tế - Hạ tầng tthc/kinh-te-ha-tang/dang-ky-lai-phuong-tien-trong-truong-hop-chuyen-quyen-so-huu-phuong-tien-nhung-khong-thay-doi-co-quan-dang-ky-phuong-tien-73.html
Kinh tế - Hạ tầng tthc/kinh-te-ha-tang/dang-ky-lai-phuong-tien-trong-truong-hop-chuyen-quyen-so-huu-phuong-tien-dong-thoi-thay-doi-co-quan-dang-ky-phuong-tien-72.html
Kinh tế - Hạ tầng tthc/kinh-te-ha-tang/dang-ky-lai-phuong-tien-trong-truong-hop-chu-phuong-tien-thay-doi-tru-so-hoac-noi-dang-ky-ho-khau-thuong-tru-cua-chu-phuong-tien-sang-don-vi-hanh-chinh-cap-tinh-khac-71.html
Kinh tế - Hạ tầng tthc/kinh-te-ha-tang/cap-lai-giay-chung-nhan-70.html
Kinh tế - Hạ tầng tthc/kinh-te-ha-tang/xoa-giay-chung-nhan-dang-ky-phuong-tien-69.html
Kinh tế - Hạ tầng tthc/kinh-te-ha-tang/dang-ky-lan-dau-doi-voi-phuong-tien-dang-khai-thac-tren-duong-thuy-noi-dia-68.html
Kinh tế - Hạ tầng tthc/kinh-te-ha-tang/dang-ky-phuong-tien-lan-dau-doi-voi-phuong-tien-chua-khai-thac-tren-duong-thuy-noi-dia-67.html
Kinh tế - Hạ tầng tthc/kinh-te-ha-tang/xac-nhan-trinh-bao-duong-thuy-noi-dia-hoac-trinh-bao-duong-thuy-noi-dia-bo-sung-66.html
Tài nguyên - Môi trường tthc/tai-nguyen-moi-truong/xac-nhan-hop-dong-tiep-can-nguon-gen-va-chia-se-loi-ich-65.html
Tài nguyên - Môi trường tthc/tai-nguyen-moi-truong/thu-tuc-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-64.html
Tài nguyên - Môi trường tthc/tai-nguyen-moi-truong/thu-tuc-xac-nhan-dang-ky-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-63.html
Tài nguyên - Môi trường tthc/tai-nguyen-moi-truong/thu-tuc-tham-van-y-kien-de-an-bao-ve-moi-truong-chi-tiet-62.html
Tài nguyên - Môi trường tthc/tai-nguyen-moi-truong/thu-tuc-xac-nhan-de-an-bao-ve-moi-truong-don-gian-61.html
Tài nguyên - Môi trường tthc/tai-nguyen-moi-truong/thu-tuc-hoa-giai-tranh-chap-dat-dai-60.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-chuyen-tre-em-dang-duoc-cham-soc-thay-the-tai-co-so-tro-giup-xa-hoi-den-ca-nhan-gia-dinh-nhan-cham-soc-thay-the-59.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-thong-bao-nhan-cham-soc-thay-the-cho-tre-em-doi-voi-ca-nhan-nguoi-dai-dien-gia-dinh-nhan-cham-soc-thay-the-la-nguoi-than-thich-cua-tre-em-58.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-dang-ky-nhan-cham-soc-thay-the-cho-tre-em-doi-voi-ca-nhan-nguoi-dai-dien-gia-dinh-nhan-cham-soc-thay-the-khong-phai-la-nguoi-than-cua-tre-em-57.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-phe-duyet-ke-hoach-ho-tro-can-thiep-doi-voi-tre-em-bi-xam-hai-hoac-co-nguy-co-bi-bao-luc-boc-lot-bo-roi-va-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-56.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-cham-dut-viec-cham-soc-thay-the-cho-tre-em-55.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-ap-dung-cac-bien-phap-can-thiep-khan-cap-hoac-tam-thoi-cach-ly-tre-em-khoi-moi-truong-hoac-nguoi-gay-ton-hai-cho-tre-em-54.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-xac-nhan-ho-gia-dinh-lam-nong-nghiep-lam-nghiep-co-muc-song-trung-binh-giai-doan-2016-2020-thuoc-dien-doi-tuong-duoc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-dong-bao-hiem-y-te-53.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-tro-giup-xa-hoi-dot-xuat-ve-ho-tro-chi-phi-mai-tang-52.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-tro-giup-xa-hoi-dot-xuat-ve-ho-tro-lam-nha-o-sua-chua-nha-o-51.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-cong-nhan-ho-thoat-ngheo-ho-thoat-can-ngheo-trong-nam-50.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-cong-nhan-ho-ngheo-ho-can-ngheo-phat-sinh-trong-nam-49.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-voi-10-doi-tuong-co-hoan-canh-kho-khan-48.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-doi-cap-lai-giay-xac-nhan-khuyet-tat-47.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-xac-dinh-xac-dinh-lai-muc-do-khuyet-tat-va-cap-giay-xac-nhan-khuyet-tat-46.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-mien-chap-hanh-quyet-dinh-cai-nghien-bat-buoc-tai-cong-dong-45.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-hoan-chap-hanh-quyet-dinh-cai-nghien-bat-buoc-tai-cong-dong-44.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-quyet-dinh-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-tai-cong-dong-43.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-quyet-dinh-quan-ly-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-tai-gia-dinh-42.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-uy-quyen-huong-tro-cap-phu-cap-uu-dai-41.html
Lao động TB & XH tthc/lao-dong-tb-xh/thu-tuc-xac-nhan-vao-don-de-nghi-di-chuyen-hai-cot-liet-sy-don-de-nghi-tham-vieng-mo-liet-sy-40.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-thanh-toan-thu-lao-cho-giai-vien-39.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-cong-nhan-to-truong-to-hoa-giai-38.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-thoi-lam-hoa-giai-vien-37.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-cong-nhan-hoa-giai-vien-36.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-cho-thoi-lam-tuyen-truyen-vien-phap-luat-cap-xa-35.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-cong-nhan-tuyen-truyen-vien-phap-luat-cap-xa-34.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-chi-tra-tien-boi-thuong-trong-hoat-dong-quan-ly-hanh-chinh-33.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-yeu-cau-boi-thuong-tai-co-quan-truc-tiep-quan-ly-nguoi-thi-hanh-cong-vu-gay-thiet-hai-32.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-chung-thuc-van-ban-khai-nhan-di-san-ma-di-san-la-dong-san-quyen-su-dung-dat-nha-o-31.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-chung-thuc-van-ban-thoa-thuan-phan-chia-di-san-ma-di-san-la-dong-san-quyen-su-dung-dat-nha-o-30.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-chung-thuc-van-ban-tu-choi-nhan-di-san-29.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-chung-thuc-di-chuc-28.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-chung-thuc-hop-dong-giao-dich-lien-quan-den-tai-san-la-dong-san-quyen-su-dung-dat-va-nha-o-27.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-cap-ban-sao-co-chung-thuc-tu-ban-chinh-hop-dong-giao-dich-da-duoc-chung-thuc-26.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-sua-doi-sai-sot-trong-hop-dong-giao-dich-25.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-chung-thuc-viec-sua-doi-bo-sung-huy-bo-hop-dong-giao-dich-24.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-chung-thuc-chu-ky-trong-cac-giay-to-van-ban-ap-dung-cho-ca-truong-hop-chung-thuc-diem-chi-va-truong-hop-yeu-cau-chung-thuc-khong-the-ky-khong-the-diem-chi-duoc-23.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-giay-to-van-ban-do-co-quan-to-chuc-co-tham-quyen-cua-viet-nam-cap-hoac-chung-nhan-22.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-cap-ban-sao-tu-so-goc-21.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-khai-tu-luu-dong-20.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-luu-dong-19.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-thay-doi-cai-chinh-bo-sung-ho-tich-18.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-cham-dut-giam-ho-17.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-giam-ho-16.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-viec-nuoi-con-nuoi-thuc-te-15.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-lai-viec-nuoi-con-nuoi-trong-nuoc-14.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-nuoi-con-nuoi-trong-nuoc-13.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-ket-hop-nhan-cha-me-con-12.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-nhan-cha-me-con-11.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-lai-khai-tu-10.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-khai-tu-9.html
Tư pháp tthc/tu-phap/cap-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan-8.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-lai-ket-hon-7.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-ket-hon-6.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-cho-nguoi-da-co-ho-so-giay-to-ca-nhan-5.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-lai-khai-sinh-4.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-3.html