Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 thì Ủy ban nhân dân xã do Hội đồng nhân dân bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân xã, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng câp và cơ quan Nhà nước cấp trên. Ủy ban nhân dân xã chịu chấp hành Hiến pháp, Luật và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn xã.

Ủy ban nhân dân xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, góp phần đảm bảo sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.