Tập huấn thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Cập nhật: Thứ hai, 29/06/2020

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025. Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngày 29 tháng 6 năm 2020 Ban dân số kế hoạch hóa gia đình xã Gia Vân đa tổ chức lớp tập huấn thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn xã Gia Vân, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nguyên nhân và hệ lụy việc chọn giới tính khi sinh. Thực hiện giáo dục về giới, bình đẳng giới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phội.