Hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19 trên địa ban xã Gia Vân

Cập nhật: Thứ sáu, 08/05/2020

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid 19, Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid 19; Thực hiện Công văn số 486/UBND-VP6 của UBND tỉnh Ninh Bình, Hướng dẫn 573/HD-SLĐTBXH ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở lao động- thương binh xã hội tỉnh Ninh Bình. Công văn số 453/UBND-LĐTBXH ngày 4 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Gia Viễn về việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19. 

Ngày 8 tháng 5 năm 2020 UBND xã Gia Vân đã tổ chức hội nghị triển khai công tác rà soát các hộ dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 trên địa bàn xã, thống kê, lập danh sách theo đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên đảm bảo đúng người, đúng chế độ, không làm sai, không để sót. Đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cân nghèo, hộ thuộc diện bảo trợ xã hội sễ được chi trả trong tháng 5 năm 2020, đảm bảo gói hỗ trợ kịp thời đến với nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.